PRIVACY BELEID GUIDATO

Als family office ondersteunt Guidato u tijdens belangrijke momenten, nu en in de toekomst. Als onafhankelijk rentmeester beheren wij uw financieel kapitaal en behartigen wij de belangen van uw familie. Wij werken alleen voor u en worden ook alleen door u betaald. Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren, begeleiden en coachen verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij hechten veel belang aan uw privacy. In deze privacy verklaring vindt u informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

  • Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer).
  • Overige gegevens die van belang zijn voor ons advies (zoals: geboortedatum, geslacht, beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling) (let op: geen BSN Nummers en kopie paspoortgegevens opvragen en opslaan).
  • Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, pensioen, vermogen, financiële verplichtingen, jaarrapporten en accountantsverslagen) die van belang zijn voor ons advies.
  • Aanvullende gegevens over u die we niet van uzelf hebben gekregen (zoals bijvoorbeeld uit openbare bronnen, externe handelsinformatiebureaus, Kamer van Koophandel) en die van belang zijn voor ons advies.
  • Contactmomenten (zoals: brieven, e-mails of het contactformulier op onze web site, ons contact met u via social media zoals Facebook, Twitter of Whatsapp).

Met welke geldige reden(grondslag) verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Om optimaal uitvoering te geven aan de overeenkomst die we met u hebben gesloten over onze dienstverlening. 
  • Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang dat Guidato heeft. Behalve als uw belangen zwaarder wegen.
  • Om te kunnen voldoen aan een wettelijke plicht. (zoals wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek en de WFT).
  • Met uw toestemming. Uw toestemming kunt u altijd intrekken. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor het gebruik noodzakelijk is. Hiervan uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. We gaan hierbij uit van de volgende regels: Zolang u klant bij ons bent bewaren wij uw gegevens. Dat doen we ook enige tijd nadat u geen klant meer van ons bent. In dat geval hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar na het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst. Informatie van u als prospect of leverancier bewaren wij zo lang wij een betekenisvol contact met u hebben.

Wat als wij geen gegevens van u krijgen?

Wij hebben uw gegevens nodig om een optimaal advies te kunnen geven. Zonder deze gegevens kunnen wij geen overeenkomst tot dienstverlening met u niet aangaan en moeten wij wellicht een lopende overeenkomst beëindigen. 

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken?
Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om toezichthouders of bevoegde autoriteiten, zoals de belastingdienst, wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Met derden zoals externe adviseurs, juristen, accountants en belastingadviseurs zullen wij geen gegevens delen alvorens met u hierover heldere schriftelijke afspraken te hebben gemaakt. Met deze derden maken wij altijd schriftelijke afspraken over onze wederzijdse verantwoordelijkheden met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

Veiligheid ter waarborging van uw privacy
Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. Daarnaast hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Gebruik van diensten van derden
Guidato maakt gebruik van diensten van derden. Werkzaamheden uitgevoerd door derde partijen zijn onder andere webhosting, applicatiediensten, Saas diensten en clouddiensten. Guidato legt aan deze derden dezelfde technische en organisatorische maatregelen op om uw persoonsgegevens te beschermen als zijzelf doet. Hiervoor hebben wij afspraken vastgelegd in een overeenkomst. 

Waar verwerken wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden doorgaans verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien onze leveranciers diensten verlenen buiten de EER zullen wij ervoor zorgdragen dat de noodzakelijke passende waarborgen worden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Uw rechten
U kunt ons altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar maken tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens.
U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot ons via onderstaande contactgegevens:

Guidato 

Communicatieweg Oost 12
1566PK  Assendelft
+31 (0)20 820 8000
info@guidato.nl

U kent ons waarschijnlijk alleen als Guidato, de merknaam waaronder wij naar buiten treden. Onder Guidato valt het volgende juridische bedrijf:
Guidato Family Office B.V., k.v.k. nummer 34314708

Wijziging
Guidato behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. De nieuwste versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Versie 1.0 12 november 2018