DISCLAIMER

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Gebruik van deze internetsite
 
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van
advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
 
Hoewel Guidato Family Office BV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar
geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Guidato Family Office BV expliciet noch impliciet enige
garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 
Guidato Family Office BV beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er
daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of
beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
 
Guidato Family Office BV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 
Intellectuele eigendomsrechten
 
Guidato Family Office BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Guidato Family Office BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Guidato Family Office BV is het niet toegestaan
links naar Sites van Guidato Family Office BV aan te bieden.
 
Online communicatie
 
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Guidato Family Office BV zendt, is niet
gegarandeerd. Guidato Family Office BV raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Guidato Family Office BV te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Guidato Family Office BV te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid
 
Guidato Family Office BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst),
ongeacht of Guidato Family Office BV op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige

onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik
van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Guidato Family Office BV of
aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v)
misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van
software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in
verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten
gunste van bestuurders en medewerkers van Guidato Family Office BV.