Algemene voorwaarden

 
 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Guidato: Guidato B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34314708 al dan niet vertegenwoordigd door een of meer van haar medewerkers.

2. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon, respectievelijk hun rechtsopvolgers, die aan Guidato opdracht geeft, heeft gegeven of overweegt te geven tot het verrichten van werkzaamheden.

3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Guidato en Cliënt tot het verstrekken van vermogensadvies en/of het verlenen van overige (advies)diensten.

4. Honorarium: De financiële vergoeding die Guidato met Cliënt is overeengekomen voor de uitvoering van de Overeenkomst of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Guidato en Cliënt, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. De toepasselijkheid van door de Cliënt gehanteerde standaardvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Guidato uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Guidato en Cliënt zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Overeenkomst

1. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra een opdracht van Cliënt door Guidato is aanvaard en/of bevestigd.

2. Het staat Guidato vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en/of personeelsleden van Guidato te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Guidato op grond van een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Cliënt is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

4. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voorvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5. Alle diensten die door Guidato worden geleverd, worden uitgevoerd als goed opdrachtnemer, naar beste inzicht en vermogen en te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de bepalingen van de Overeenkomst.

6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte diensten en werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4. Inschakelen van derden

1. Guidato zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Indien Guidato aantoont dat zij zorgvuldig is geweest in de selectie van door haar in te schakelen derden is zij niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5.

2. Voor zover aan het inschakelen van derden kosten verbonden zijn die bij Cliënt in rekening gebracht worden, is voor het inschakelen van die derden de voorafgaande toestemming van Cliënt vereist.

3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Cliënt Guidato onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Guidato voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Guidato onmiskenbaar duidelijk behoorde te zijn, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Guidato adviseert Cliënt naar beste inzicht en vermogen. Cliënt is nimmer verplicht te handelen op basis van enig door Guidato verstrekt advies en beslist uitsluitend zelf of en in hoeverre hij de adviezen van Guidato wenst op te volgen. Door het nemen van een dergelijke beslissing wordt Cliënt geacht de gevolgen van zijn beslissing te overzien en te aanvaarden. Guidato aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde is Guidato in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van aan Cliënt toebehorend vermogen en/of voor andere schade geleden door Cliënt, tenzij en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Guidato bij de uitvoering van opdrachten.

3. Indien en voor zover de uitvoering van een opdracht leidt tot enige aansprakelijkheid van Guidato, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Guidato beperkt tot een bedrag van
€ 50.000,= of, indien het in totaal door Guidato in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,=.

 

Artikel 6. Vrijwaring

Cliënt zal Guidato op eerste verzoek vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle schade en kosten welke Guidato mocht lijden respectievelijk moet maken als gevolg van of in verband met (i) een toerekenbare tekortkoming door Cliënt in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst (ii) het door Cliënt of een op enigerlei wijze aan Cliënt gelieerde persoon, ten aanzien van het Cliënt of die persoon direct of indirect toebehorend vermogen niet voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en (iii) alle aanspraken van derden verband houdende met Cliënt, het hem direct of indirect toebehorend vermogen en/of enige door Guidato voor Cliënt uitgevoerde opdracht.

 

 

 

 

 

Artikel 7. Honorarium en betaling

1. Het honorarium van Guidato is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De hoogte van het honorarium wordt jaarlijks in overleg met Cliënt vastgesteld, waarbij het recht wordt voorbehouden om dit jaarlijks aan te passen.

2. Het honorarium van Guidato, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Cliënt in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Guidato en Cliënt hierover andere afspraken hebben gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is een rente gelijk aan de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd, evenals eventuele incassokosten.

 

Artikel 8. Cliëntacceptatie

1. Ingevolge de op Guidato rustende wettelijke verplichtingen dient een (aspirant) Cliënt zich te legitimeren in het kader van de opdrachtaanvaarding. Guidato kan de opdracht pas aanvaarden indien zij in het bezit is van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en mogelijk andere documenten als door de wet vereist.

2. Cliënt geeft hierbij toestemming tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door Guidato. Deze persoonsgegevens omvatten naam, adres en woonplaats, evenals de overige gegevens die bij of naar aanleiding van het verlenen van diensten zijn verstrekt. Guidato behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt, niet ter beschikking aan derden, tenzij Guidato op grond van een wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens ter beschikking te stellen aan derden.

3. Guidato behoudt zich het recht voor om, voor zover wettelijk toegestaan, voorafgaand aan de aanvaarding van een opdracht alsmede op periodieke basis gedurende de looptijd van een Overeenkomst, bij derden informatie betreffende een (aspirant) Cliënt in te winnen.

4. Guidato is te allen tijde bevoegd zonder opgave van redenen het aanvaarden van een opdracht en/of het aangaan van een Overeenkomst met een (aspirant) Cliënt te weigeren.

 

Artikel 9. Onafhankelijkheid

Guidato is niet financieel verbonden met aanbieders van financiële producten en/of diensten of andere organisaties die invloed zouden kunnen hebben op de inhoud van de door Guidato verstrekte adviezen. Guidato ontvangt, behalve van haar Cliënten, van geen enkele andere organisatie of persoon vergoedingen in verband met de aan haar cliënten verstrekte adviezen.

 

Artikel 10. Informatievastlegging en geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van (de uitvoering van) een opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Guidato mag, binnen de kaders van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), persoonsgegevens en andere informatie van en over Cliënt verwerken en vastleggen in al dan niet geautomatiseerde gegevensbestanden. Cliënt is overeenkomstig de AVG gerechtigd Guidato van tijd tot tijd te verzoeken (i) om inzage in de persoonsgegevens van Cliënt die door Guidato zijn of worden verwerkt en (ii) in bepaalde gevallen, deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

3. Tenzij enige wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak haar daartoe verplicht, is Guidato/zijn de door Guidato ingezette personen verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Cliënt. Cliënt kan terzake ontheffing verlenen.

4. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt is Guidato niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Cliënt ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Guidato voor zichzelf optreedt in tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn of indien een adequate uitvoering van de opdracht zulks vereist.

5. Tenzij sprake is van enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak die Cliënt verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Guidato voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Cliënt de inhoud van Overeenkomsten, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Guidato, niet aan derden openbaren.

 

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Guidato is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Tenminste drie maanden voor ingangsdatum van de wijzigingen zal Guidato een exemplaar van de nieuwe voorwaarden aan Cliënt doen toekomen.

2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de partners en aandeelhouders van Guidato, alsmede van de bestuurders van vennootschappen van partners en aandeelhouders en van al degenen die voor Guidato werkzaam zijn of waren.

3. De rechtsverhouding tussen Cliënt en Guidato is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, ook indien Cliënt woonachtig of gevestigd is in het buitenland, met dien verstande dat Guidato bevoegd blijft de Cliënt in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zij zijn van geschillen tussen Cliënt en Guidato kennis te nemen.